سامانه رسیدگی به امور دانشجویان

مشاوره ، وام ، تولیدات دانشجویی

مشکلات دانشجویان از طریق این سامانه قابل طرح و پیگیری می باشد